Instagram: @wojtowicz_illu

1. What’s your story? Where are you from?

I live in the best Polish city- Katowice. I work as a graphic designer and illustrator in a local company promoting Silesian culture, in addition to being a freelance artist. I’ve also recently tried stop motion animation.

Mieszkam w najfajniejszym polskim mieście – w Katowicach. Pracuję jako projektant graficzny i ilustrator w lokalnej firmie promującej śląską kulturę. Poza tym pracuję także jako freelancer. Ostatnio próbuję także działać w animacji poklatkowej.

2

2. Tell us about your aesthetic.

I try to maximally synthesize and at the same time exaggerating the features of the human form. I minimize the number of used colors. I’m still trying to get a new quality in my illustrations and I’m looking for my own means of expression.

Staram się maksymalnie syntezować i jednocześnie wyolbrzymiać cechy ludzkiej formy. Minimalizuję ilość używanych kolorów. Nadal próbuję uzyskać nową jakość w moich ilustracjach i poszukuję swoich środków wyrazu.

3. What is your favourite medium and why?

I love vectors. I work in digital, mainly in Illustrator. It allows me to change elements of illustrations without the risk that something cannot be repaired – as with traditional methods.

Polish: Uwielbiam wektor. Pracuję z użyciem grafiki cyfrowej, głównie w Illustratorze. Pozwala mi to zmieniać co chwilę elementy ilustracji bez ryzyka, że czegoś nie da się już naprawić – jak przy tradycyjnych metodach.

4. What is your artistic process like?

My personal work usually starts with the feeling that I have to capture, some observed or imagined situation in the illustration. First of all, I do a basic sketch in pencil. I finish it in Illustrator, sometimes I add some textures in Photoshop. When I work for the client I do a little research and I ask the client about his vision.

Prace dla siebie zazwyczaj zaczynają się od poczucia, że chcę uchwycić jakąś zaobserwowaną lub wymyśloną sytuację. Najpierw robię wstępny szkic ołówkiem. Kończę w Illustratorze, czasami dodaję tekstury w Photoshopie. Kiedy pracuję dla klienta najpierw robię research i pytam klienta o jego wizję.

5. Who and/or what inspires your work?

I get inspired by everyday situations and people surrounding me. Besides a lot of inspiration for the visual elements in my work comes from the ’80s and old Japanese art.

Inspirują mnie codziennie sytuacje i ludzie, którzy mnie otaczają. Poza tym mnóstwo wizualnych inspiracji czerpię z lat 80 i dawnej sztuki japońskiej.

6. What role does art play in your life? How does it change the way you view the world?

I started with a very realistic drawing, which was quite limiting. Developing my style I began to synthesize and exaggerate the objects and characters in my illustrations, I tried to understand the more symbolic and abstract nature of things, which also changed my perception of everyday life. I became a better observer. Besides, making illustrations is unbelievably relaxing!

Zaczynałam od rysunku bardzo realistycznego, co było dość ograniczające. Rozwijając swój styl zaczęłam syntezować i wyolbrzymiać przedmioty i postaci na moich ilustracjach, starałam się zrozumieć bardziej symboliczną i abstrakcyjną naturę rzeczy, co również przeniosło się na moje postrzeganie życia codziennego. Stałam się lepszym obserwatorem. Poza tym tworzenie ilustracji niesamowicie odstresowuje!

4

7. Where did you study?

I studied at the Academy of Fine arts in Katowice, but I quit it this year.

Studiowałam na ASP w Katowicach, ale rzuciłam uczelnię w tym roku.

8. Where do you see yourself in five years?

I would like to try some new things, still within the illustration. If it works I’ll show you the effects of my work within five years. But I don’t want to jinx it, so I won’t reveal what is it. Stay tuned! 😉

Chciałabym spróbować pewnej nowej rzeczy, wciąż w obrębie ilustracji. Jeśli się uda, to w ciągu pięciu lat ukażą się efekty tej pracy. Ale na razie nie chcę zapeszać, dlatego nie wyjawię co to takiego. Obserwujcie! 😉

9. What about in ten?

I can’t imagine such a long time forward.

Nie potrafię sobie wyobrazić tak długiego czasu.

10. What do you hope to achieve with your art?

Actually, I hope to improve my own skills. Besides, I want to make people feel good.

Właściwie chciałabym poprawić własne umiejętności. Poza tym chcę sprawić, by ludzie czuli się dobrze.

1

11. Now, tell us a little more about you as a person: what is your favourite food?

I love Greek and Asian food <3

Uwielbiam grecką i azjatycką kuchnię <3

12. Favourite book?

I like sci-fi, I don’t really have one favorite book, but one of my best is „Solaris” by Stanisław Lem.

Lubię sci-fi, nie mam jednej ulubionej książki, ale jedna z lepszych to „Solaris” Stanisława Lema.

13. Favourite genre of music?

Basically, I listen to all kinds of music, depending on the mood.

Właściwie słucham każdego rodzaju muzyki, w zależności od nastroju.

14. What are your hobbies?

In my spare time, I like watching films, riding a longboard. I also love to read and watch films about space and about the processes taking place in the universe.

W wolnych chwilach lubię oglądać filmy, jeździć na longboardzie. Kocham także czytać i oglądać filmy o kosmosie i o procesach zachodzących we wszechświecie.

15. If you weren’t an artist, what would you be?

I would be a quantum physicist studying the cosmos or an astronaut. Or both!

Byłabym fizykiem kwantowym badającym kosmos lub astronautką. Albo jedno i drugie!

57