Instagram: @tomskipolanski

 

1. What’s your story? Where are you from?

We met 5 years ago during Secret Wars illustration battle as rivals. When we talked to each other about what we do, we discovered we both have the same attitude to our work, and we’d love to do illustration for a living. We’ve been a four handed illustrator ever since. We now have a small studio in Prague.

Potkali jsme se před pěti lety během ilustrátorských soubojů Secret Wars. Zjistili jsme, že si náramně rozumíme, máme podobný výtvarný názor, a že bychom se oba kreslením chtěli živit. Od té doby kreslíme jako čtyřruký ilustrátor. Máme malý ateliér v Praze.

Golems

2. Tell us about your aesthetics.

We love bold colours. We are fun people so whatever the theme of our illustration – we give it a positive vibe. We do different styles, depending on what we feel is right at a certain stage. One day we can’t stop to draw, the other day we are sort of meditating minimalists.

Máme rádi sytou, výraznou barevnost. Protože jsme veselí lidé, tak jakékoliv téma překroutíme do pozitivního vyznění. Náš styl není jednotný, kreslíme tak jak to v určité období cítíme, jeden den malujeme a druhý zase meditujeme v minimalismu.

3. What is your favourite medium and why?

We mostly do digital stuff, but we’re happy to work with a pencil or a brush, on canvas or acrylic. The visual idea is the most important thing, technique is something of a secondary role.

Převážně je to digitální tvorba, ale rádi sáhneme po tužce, štětci, plátnu a akrylu. Důležité je pro nás vizuální sdělení, technika je pro nás druhotná.

4. What is your artistic process like?

We start by making sketches on paper. While we do that we also put together an extensive mood board out of images we pull from the web as inspirational materials. As soon as we come up with the main concept we appoint one of us the art director of the project, and as an art director she/he continues to draw the main parts of the project maintaining the general visual style. The other one then helps and puts together the remaining parts of the project. It’s like we’re interchangeable.

Since we mostly do digital illustration – we upload the sketches to our computers, and then finesse it all in Photoshop and Illustrator. We love working with Wacom Intuos and Cintiq tablets, we buy loads of digital brushes and produce our own textures.

Náš pracovní proces většinou začíná skicami na papíře. Během toho také většinou děláme rozsáhlý moodboard, který skládáme z inspiračních obrázků z internetu. Jakmile se nám podaří udělat hlavní koncept, zvolíme jednoho z nás dvou artdirectorem projektu. Ten potom zpracovává ty hlavní části projektu a drží jeho výtvarný výraz. Druhý z nás pomáhá a dělá další části projektu. Takto se na projektech různě střídáme. Většinou jde o digitální ilustrace, skici dáme do počítače a následně ve Photoshopu a Illustratoru zpracováváme finální obraz. Používáme tablety Wacom Intuos a Cintiq, hodně kupujeme štětce a vlastní textury.

5. Who and/or what inspires your work?

Everything around us! It could be the reason why we draw naked people, food and stuff like that a lot 🙂

Všechno kolem nás! Možná proto hodně kreslíme nahé lidi, jídlo atd. 😀

6. What role does art play in your life? How does it change the way you view the world?

We follow all things arty around us every day, it’s like a natural defect we have, a part of our life. Our eyes are like scanning the reality around us all the time, sending ideas to our brain. Our significant others and friends have to live with this defect of ours 🙂

Umění sledujeme každý den, je to pro nás přirozená deformace, součást našich životů. Oči nám okamžitě diagnostikují vizuál okolí a z toho se rodí nápady. Naši partneři a přátelé tuto naši deformaci musí akceptovat 🙂

Workout

7. Where did you study?

We both studied illustration and animation, the two disciplines so essential for us. We also managed to do a course in Finland which was a very important step for us on the way to deciding to make illustration our profession for life.

Mame vystudovanou ilustraci a animaci, dva krásné obory jdoucí ruku v ruce společně. Stihli jsme také stáž ve Finsku, která byla velice důležitá pro rozhodnotí věnovat se ilustraci navždy.

8. Where do you see yourself in five years?

We hope to see our work growing – style and content wise. We’d love to entertain people with our illustrations, as well as communicate important things for the society. If we meet a cool agent or a great agency – we’d happily work together with them. We’d love to add more cool illustrators to our team in the future.

Doufáme, že naše ilustrace bude stále růst jak stylem, tak obsahem. Rádi bychom lidi bavili a s ilustrací komunikovali zajímavá témata pro veřejnost. Pokud potkáme skvělého agenta nebo agenturu, moc rádi budeme spolupracovat. Rádi bychom také do budoucna rozšírili náš tým o další skvělé ilustrátory.

9. What about in ten?

We are planning to be as happy and pretty!

Pořád ti šťastní a krásní lidé.

10. What do you hope to achieve with your art?

We’d love to bring fun into people’s lives, express/support important moral issues, and let our audience feel the warmth of cool stories – fictional or real life.

Přinést lidem radost, podpořit fungování morálky, přenést na lidi příjemné pocity z různých literárních příběhů nebo opravdových životních událostí.

Peloton

11. Now, tell us a little more about you as a person: what is your favourite food?

We eat a lot of fruit and veggies and love all those healthy cuisines from around the world. But we also love pizza, spaghetti, and haribo sweets… We grew up watching Home Alone and Ninja Turtles – what you gonna do?? 🙂

Jíme hodně zeleniny, ovoce a milujeme všechny ty zdravé kuchyně z celého světa . Ale taky pizzu, těstoviny a haribo bonbóny. Vyrostli jsme na filmu Sám doma a Želvy ninja, tak co máme dělat 🙂

12. Favourite book?

We love illustrated books. The ones we buy regularly are from Blexebolex, Nobrow press, and great Slovak illustrator Daniela Olejnikova.

Máme rádi mnoho ilustraovaných knih, ale ty, které opravdu pravidelně kupujeme jsou od Blexebolexe, vydavatelství Nobrow a také od skvělé slovenské ilustrátorky Daniely Olejníkové.

13. Favourite genre of music?

We love soul, jazz, indie rock. Afternoons are for listening to audiobooks or fairy tales.

Posloucháme pohodovou hudbu. Soul, jazz, indie-rock. Opoledne posloucháme mluvenou povídku nebo pohádku.

14. What are your hobbies?

Hobby = our job, and we spend most of our time doing it. It’s deeply connected with our personal life. We love going to the forest to let some fresh air into our systems and watch the trees – green colour is said to be calming 🙂

Hobby = naše práce, kterou travíme nejvíc času. Hodně se to prolíná do soukromí. Rádi chodíme do lesa si vyvětrat hlavu a koukat do stromů (zelená barva prý uklidňuje 🙂

15. If you weren’t an artist, what would you be?

Thinking architects, actors, car sales managers or superheroes 🙂

Asi architekti, herci, prodejci aut nebo superhrdinové 🙂

SaunaHavelParisRoubaixLuckySeven