@obiekt_f

Instagram: @obiekt_f

 

1. What’s your story? Where are you from?

I come from Poland, from Opole city, lying in the south of the country.

Pochodzê z Polski z miasta le¿¹cego na po³udniu – Opole.

4

2. Tell us about your aesthetic.

I am surrounded by objects and simple, legible forms, which allows me to think freely. For example, white walls, white frames on them, and inside complexity, multidimensional in opposition to minimalism. This is how I create my works. Strong, contrasting colors, multi-faceted forms, people, places. My creativity based on Opposites in pure form. I mean one hand classical painting, On the other, breaking and distraction. It seems to me that I like nice things:) not necessarily simple in reception.

Otaczam siê przedmiotami i formami prostymi, które w sposób przej¿ysty komunikuj¹, nie zabu¿aj¹ swobodnego myœlenia, np.bia³e œciany, na nich ramy, a w nich dok³adne przeciwieñstwo minimalistycznych form.Tak w³aœnie buduje swoje prace. Mocne kontrastuj¹ce kolory, z³o¿one formy,ludzie, miejsca.Tak w³aœnie buduje swoje prace na przeciwieñstwach z jednej strony klasyczne malarstwo, z drugiej po³amanie i dystrukcja. Wydaje mi siê ¿e lubie ³adne rzeczy:)nie koniecznie proste w odbiorze.

3. What is your favourite medium and why?

Everything starts on paper, with pencil, ink, tint is always available, regardless of the situation, I can always start something, Describe emotions, make sketches, or just art. I also use tablet, sometimes paint, or even wood, but the black tint rules, it’s the dominant tool of my creativity.

Wszystko zaczyna siê na papierze,o³ówek,tusz, cienkopis, jest zawsze dostêpny, nie zale¿nie od sytuacji, mogê zawsze coœ zacz¹æ, opisaæ emocje, zrobiæ szkic, lub poprostu sztukê. U¿ywam równie¿ innych narzedzi np. tabletu, czasem farb, a nawet drewna, lecz czarny cienkopis jest naczelnym, dominuj¹cym narzêdziem mojej twórczoœci.

4. What is your artistic process like?

As I mentioned everything starts in a notebook, black on white. I do not like to think too long about how to approach a topic, I prefer action. I usually start with the first thought – not necessarily good, but it leads me to another thought. I’m looking for a strong point, I take another coffee and stick it all together, and finally, I go to give it to try.

Jak wspomnia³em wszystko zaczyna siê w zeszycie, czarno na bia³ym.Nie lubie zbyt d³ugo zastanawiaæ siê jak podejœæ do jakiegoœ tematu, preferuje dzia³anie , zacz¹c pracê od piewszej myœli – nie koniecznie dobrej, ale ona naprowadza mnie na inne. Szukam mocnego punktu, stylu konstrukcji, na których opieram kolejne elementy.Pije kolejn¹ kawê i sklejam to wszystko w ca³oœæ, a na koñcu dorzucam smaczki.

5. Who and/or what inspires your work?

In big summary, everything – they are variable experiences over the years.The inspirations are constantly changing, evolving also the approach to creation is still changing. I am inspired first of all by people, ordinary life, music that opens new spaces in the head, Music often leads my creative process. My father was a great inspiration to me – Wit Ferenc, he drew, painted, designed. Everything was done perfectly.

W du¿ym uproszczeniu wszystko – s¹ to zmienne doznania na przestrzeni lat, ispiracje sie zmieniaj¹, podejœcie do tworzenia ulega ci¹g³ej modyfikacji. Inspiruj¹ mnie przedewszystkim ludzie, zwyk³e ¿ycie, muzyka która otwiera ci¹gle nowe przestrzenie w g³owie, doznania z s³uchania muzyki dojœæ czêsto kieruj¹ moim procesem twórczym. Najwiêksz¹ inspiracj¹ w moim ¿yciu by³ mój ojciec Wit Ferenc, który zajmowa³ siê projektowaniem,równie¿ rysowa³ malowa³ i robi³ to perfekcyjnie.

6. What role does art play in your life? How does it change the way you view the world?

It is an integral part of me, my parallel world coincides with everyday life. I naturally feel the need to receive, as well as creating things. How does it change the way we perceive the world, certainly it becomes more complex, helps to see the beauty around us Every piece of the world has something to offer, it just needs to observe it effectively. Art teaches one to be sensitive to beauty.

Jest integraln¹ czêœci¹ mnie, moim równoleg³ym œwiatem, wspó³egzystuje z codziennoœci¹. Zupe³nie naturalnie odczuwam potrzebê przyjmowania, jak równie¿ tworzenia rzeczy. Jak zmienia sposób postrzegania œwiata, z pewnoœci¹ staje siê on bardziej wielowarstwowy, pomaga dostrzegaæ piêkno dooko³a nas. Ka¿dy kawa³ek œwiata ma coœ do zaoferowania, wystarczy dok³adnie patrzeæ. Sztuka pomaga w uwra¿liwieniu na piêkno.

5

7. Where did you study?

I studied art and photography in Opole, I did not finish my studies, I worked individually 🙂

Uczy³em siê w Opolu sztuk plastycznych i fotografii, nie ukoñczy³em studiów, pracowa³em indywidualnie 🙂

8. Where do you see yourself in five years? Working in an agency?

In 5 years I see myself in my house, working constantly with passion, regardless of interesting projects, constantly raising my level.

Za 5 lat widzê siê w moim domu, pracuj¹c ci¹gle z pasj¹ , niezale¿nie nad ciekawymi projektami, ci¹gle podnosz¹c swój poziom.

9. What about in ten?

I will probably be in the Caribbean.

Na karaibach

10. What do you hope to achieve with your art?

Nirvana 🙂 quiet exciting life, no worries in performance.

Nirvanê 🙂 spokojne ekscytuj¹ce ¿ycie , bez zmartwieñ w spe³nieniu.

8

11. Now, tell us a little more about you as a person: what is your favourite food?

I am the father of Seventeen-month-old twins. That’s the major information about me, like right now. I live with my girlfriend and our children in Opole. Besides I work at an advertising agency. The main ingredient of my diet in any form are tomatoes (* the tint in the world of food)

Jestem ojcem bli¿niaków i wszystko krêci siê wokó³ tego i mojej dziewczyny.
Pozatym pracuje w agencji reklamowej. G³ównym sk³adnikiem mojej diety w ka¿dej formie s¹ pomidory(* cienkopis w œwiecie po¿ywienia).

12. Favourite book?

I have not read it yet 🙂 I prefer articles, biography, short forms . But books makes me feel better inside.

Jeszcze jej nie czyta³em 🙂 Lubie eseje krótkie opowiadania, biografiê ..Ka¿da ksi¹¿ka sprawia ¿e czuje siê lepiej.

13. Favourite genre of music?

Real music, anyone which explores, experimental music or classical music played with passion. I like both psychedelic rock, hip hop, jazz and generally electronic music, there must be space.

Muzykê prawdziw¹, ka¿d¹ która odkrywa, eksperymentuje lub klasyczna wykonan¹ z pasj¹. Lubiê zarówno psychodeliczny rock, hip hop, jazz czy ogólnie muzykê elektroniczn¹, musi byæ przestrzeñ.

14. What are your hobbies?

Currently playing with my children 🙂

Aktualnie zabawa z dzieæmi 🙂

15. If you weren’t an artist, what would you be?

Quantum physicist, investigator or musician, for all I have a good chance 🙂

Fizykiem kwantowym, dzienikarzem œledczym lub muzykiem, na wszystko mam podbne szansê:)

1326