Instagram: @kolvsz

1. What’s your story? Where are you from?

I am Ola and I live in Warsaw, Poland. I mainly deal with illustration and graphic design. Art appeared in my life already in kindergarten because then I started attending drawing classes. Back then, I was drawing for my friends’ fairy-tale princesses.

Drawing accompanied me through the stages of school, in high school I was in an art class. Currently, I draw much less, because in college I fell in love with working with paper, collages and using various materials. I am currently doing my diploma in an illustration studio.

Jestem Ola i mieszkam w Warszawie, w Polsce. Zajmuję się przed wszystkim ilustracją i projektowaniem graficznym. Sztuka pojawiła się w moim życiu już w przedszkolu, bo zaczęłam wtedy chodzić na zajęcia z rysunku. Rysowałam wtedy dla moich koleżanek księżniczki z bajek.

Rysowanie towarzyszyło mi przez kolejne etapy szkół, w liceum byłam w klasie plastycznej. Aktualnie rysuje dużo mniej, bo na studiach pokochałam pracę z papierem, kolaże i używanie różnych materiałów. 

@kolvsz

2. Tell us about your aesthetic.

I like flat color spots and sharply cut shapes. I pay a lot of attention to color and it plays the main role in my work. I am very attached to some colors, lilac was my definite favorite last year and I still can’t let go of it 🙂 These color and shape combinations give me some satisfaction and relief. I like to finish the illustrations and think that I could be at home with such work because it would give me good energy. I like works that are not obvious, are on the verge of abstraction, do not necessarily show a story, but rather evoke emotions and put you in a specific mood.

Operuję płaską plamą i ostro ciętymi kształtami. Zwracam dużą uwagę na kolor, i to on sprawuje główną rolę w moich pracach. Do niektórych kolorów bardzo się przywiązuję, moim zdecydowanym faworytem zeszłego roku był kolor liliowy i nadal nie mogę się o niego uwolnić:) Te połączenia kolorystyczne i kształtowe dają mi jakieś zadowolenie i ukojenie. Lubię skończyć ilustracje i pomyśleć, że mogłabym z taką pracą przebywać w swoim domu, bo dawałaby mi ona dobrą energię. Lubię prace, które nie są oczywiste, są na granicy abstrakcji, niekoniecznie pokazują jakąś historie a raczej wzbudzają emocje i wprawiają w określony nastrój. 

3. What is your favourite medium and why?

I like working with paper the most. I pay attention to textures, how a given surface catches the light, how it looks compared to another plane. Paper allows me to experiment and freely combine shapes, I feel that it gives me a lot of room for improvisation.

Najbardziej lubię pracować w papierze. Zwracam uwagę na faktury, to w jaki sposób dana powierzchnia łapie światło, jak wygląd w zestawieniu z inną płaszczyzną. Papier pozwala mi eksperymentować i dowolnie zestawiać ze sobą kształty, czuję że daje mi on duże pole o improwizacji.

4. What is your artistic process like?

Sometimes, a combination of colors just pops up in my head and that’s the beginning of my work. Then it happens that I do not have a specific idea for illustrations and I just get carried away by my hands. I look with curiosity at what will ultimately come out of the shapes cut by me.

When I know more or less what I want to do, of course, I also make sketches, but personally, I prefer things to be more spontaneous. Once I have my collage sketch ready, I go to my computer.

Czasami w mojej głowie pojawia się po prostu zestawienie kolorów i to ono jest początkiem pracy. Bywa wtedy, że nie mam określonego pomysłu na ilustracje i po prostu daję się ponieść moim rękom i z zaciekawieniem patrzę co ostatecznie wyjdzie z pociętych przeze mnie kształtów.

Kiedy mniej więcej wiem co chcę zrobić, oczywiście wykonuje też szkice, ale osobiście wolę kiedy wszystko jest bardziej przypadkowe. Kiedy mam już gotowy kolażowy szkic, przenoszę się na komputer.

5. Who and/or what inspires your work? 

I am inspired by memories, what I saw and what remained in my memory. In fact, it could be anything. Most ideas come from travelling and visiting new places and architecture. I also like to browse through old magazines and albums.

Inspirują mnie wspomnienia, to co zobaczyłam i co zostało w mojej pamięci. Właściwie może to być wszystko. Najwięcej pomysłów przychodzi z podróży i odwiedzania nowych miejsc, zobaczonej architektury. Lubię też przeglądać stare magazyny i albumy.

6. What role does art play in your life? How does it change the way you view the world?

Art allows me to communicate. I have the impression that in this way I can sometimes express something better than through words, convey mood and feelings. In addition, art or rather aesthetics is important to me in everyday life. I like to surround myself with nice, well-designed objects, my favorite posters and illustrations by other artists.

Sztuka pozwala mi się komunikować, mam wrażenie że w ten sposób potrafię nieraz wyrazić coś lepiej niż poprzez słowa, przekazać nastrój i odczucia. Oprócz tego sztuka a może raczej estetyka jest dla mnie ważna w codziennym życiu, lubię otaczać się ładnymi, dobrze zaprojektowanymi przedmiotami, ulubionymi plakatami i ilustracjami innych twórców.

@kolvsz

7. Where did you study?

I am in the last year of the Academy of Fine Arts in Warsaw at the graphics department.

Jestem na ostatnim roku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na wydziale grafiki.

Aktualnie pracuję nad moim dyplomem.

8. Where do you see yourself in five years?

I would like to continue what I am doing now, to do various projects, maybe also abroad. I’d like to try other things as well, such as ceramics. It would be great if I could keep my head calm and worry about nothing 🙂

Chciałabym kontynuować to co robię teraz, robić różnorodne projekty, może też za granicą. Chciałabym popróbować też innych rzeczy, takich jak ceramika. Super gdyby udało mi się przy tym zachować spokojną głowę i o nic martwić:)

9. What about in ten?

It’s too far 🙂 I do not have such long term plans, but I hope that I will do what I love and live in a warmer place.

To już za daleko:) Nie mam tak dalekich planów, ale mam nadzieję, że będę robić to co kocham i mieszkać w cieplejszym miejscu.

10. What do you hope to achieve with your art?

I have no ambition to change the world through illustrations. I would like my work to be fun for others, to be inspiring, to be associated with something good. After all, our environment has a great influence on the subconscious.

Nie mam ambicji, żeby poprzez ilustracje zmieniać świat. Za to chciałabym, żeby moje prace sprawiały innym przyjemność, były umilaczem, kojarzyły się z czymś dobrym. W końcu nasze otoczenie ma duży wpływ na podświadomość .

@kolvsz

11. Now, tell us a little more about you as a person: what is your favourite food?

I love food and it plays a very important role in my life. It’s impossible for me to choose one dish. I am a fan of Asian, Italian and Middle Eastern cuisine. I also appreciate what I have around me and what I miss when I am not in Poland, such as great bread or „kluski leniwe”.

Uwielbiam jedzenie i pełni ono bardzo ważną rolę w moim życiu. Nie potrafiłabym wskazać jednej potrawy. Jestem fanką kuchni azjatyckiej, włoskiej i klimatów bliskiego wschodu. Doceniam również to co mam koło siebie i za czym tęsknię kiedy nie ma mnie w Polsce, czyli np wspaniałe pieczywo czy kluski leniwe.

12. Favourite book?

When it comes to novels I think that at the moment it will be Król by Szczepan Twardoch from Polish positions.

I really like Zadie Smith’s writing style and I was very impressed by her book About Beauty. I’ve also started reading a lot of non-fiction. Now I am reading the book Invisible Women by Caroline Criado Pérez. It is incredibly eye-opening and everyone should read it.

Myślę, że na ten moment z polskich pozycji będzie to Król Szczepana Twardocha. Poza tym

bardzo lubię też styl pisania Zadie Smith i duże wrażenie zrobiła na mnie jej książka O Pięknie. To jeśli chodzi o powieści, natomiast zaczęłam czytać też sporo reportaży. Teraz czytam książkę Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn Jest ona niesamowicie uświadamiająca każdy powinien ją przeczytać.

13. Favourite genre of music? 

I don’t have a favorite genre of music. I listen to what I want at the moment. Often it’s Tame Impala, Maribou State, Foals, but also older bands like Depeche Mode, The Who, Fleetwood Mac and music of the 70s and 80s, there is also a place for Miley Cyrus.

Nie mam ulubionego gatunku muzyki. Słucham tego na co mam w danej chwili ochotę. Często jest to Tame Impala, Maribou State, Foals, ale też starsze zespoły jak Depeche Mode, The Who, Fleetwood Mac i muzyka lat 70 i 80. Znajdzie się i miejsce dla Miley Cyrus.

14. What are your hobbies? 

In the last year, when I spent a lot more time at home, yoga became my hobby and a respite for my head, and despite my earlier approaches to it, only now it has become my discovery. It is also an opportunity for me to meet my friends during the classes.

In addition, I am fascinated by the 1950s and 1960s in Poland and what everyday and visual life looked like at that time. As my diploma is related to this period of time, I’m reading a lot of books on this subject. I love walking around cities and looking at architecture, how it changes, and watching street life. Thanks to expanding my knowledge about the post-war years, such walks gain anew, because I am more aware of my city and it becomes multidimensional for me.

W ostatnim roku, kiedy dużo więcej czasu spędzałam w domu, moim hobby i wytchnieniem dla głowy stała się joga i mimo moich wcześniejszych do niej podejść, dopiero teraz stała się ona moim odkryciem. Jest dla mnie też okazją żeby spotkać się na zajęciach z przyjaciółkami.

Oprócz tego fascynuje sie latami 50 i 60 w Polsce. Jako, że mój dyplom dotyczy właśnie tego okresu czasowego, czytam na ten temat dużo książek. Kocham spacerować po miastach i patrzeć na architekturę, to jak się zmienia, i  obserwować uliczne życie. Dzięki poszerzaniu wiedzy o latach powojennych takie spacery zyskują na nowo, bo mam większą świadomość mojego miasta i staje się ono dla mnie wielowymiarowe.

15. If you weren’t an artist, what would you be?

I think it could be something related to interior design. And if not, it would be definitely something related to the kitchen and food!

Myślę że mogłoby być to coś związanego z wystrojem wnętrz. A jeśli nie to na pewno coś z jedzeniem!

@kolvsz