Instagram: @adamkosik
Website: www.adamkosik.com

1. What’s your story? Where are you from?

Hello, I live and work in Warsaw and I create all kinds of illustrations -graphics for newspaper texts, book covers, posters, advertising illustrations and any interesting order that will be needed. The variety of work I deal with on a daily basis, gives me a nice view of what else I can do as an illustrator. 

However, the greatest fun for me is working on my own illustrations in which I can focus on architecture -the topic that I illustrate most often. Porters of buildings, city scenes, human relationship with the environment, I could only deal with this, all the time, without breaks 🙂

Cześć, mieszkam i pracuję w Warszawie i zajmuję się tworzeniem ilustracji wszelakiej – grafiki do tekstów w gazecie, okładek książek , plakatów, ilustracji reklamowej i kazdym ciekawym zleceniem jakie będzie potrzebne. Różnorodność pracy z jaką mierzę się na codzień daje mi fajny ogląd tego w czym jeszcze mogę się sprawdzić jako ilustrator. 

Jednak największą frajdę daje mi praca nad ilustracjami własnymi w których moge skupić się na architekturze – temacie który ilustruję najczęściej. Portery budynków, scenki miejskie, relacja człowieka z otoczeniem, mogłbym zajmowac się tylko tym, cały czas, bez przerw 🙂 

@adamkosik

2. Tell us about your aesthetic.

I pay a lot of attention to the space in my works. I try to break the static of objects, which is why, in my illustrations, there are a lot of lights, reflections, strong counterpoints. These elements bring out a new, illustrative incarnation from buildings. All textures, irregularities and surface breaks, also play an important role, thanks to which the works gain additional depth.

Bardzo dużo uwagi przykładam do przestrzeni w moich pracach. Staram się przełamywać statyczność obiektów, przez to w moich ilustracjach jest dużo świateł, odbić, mocnych kontrapunktów. Elementy te wydobywają z budynków nowe, ilustracyjne wcielenie. Ważną rolę odgrywają również wszelkie tekstury, nierówności i załamania powierzchni, dzieki którym prace zyskują dodatkową głębię.

3. What is your favourite medium and why?

From the very beginning, works were created on the computer, for some time, almost only on the iPad. However, the beginning of work is almost always a sketchbook, pencil, fine liner and crayons. Hand sketches give me time to think about the composition and detail in the illustrations.

Od samego początlu prace powstawały na komputerze, od jakiegoś czasu, prawie tylko na iPadzie. Jednak początek pracy to prawie zawsze szkicownik, ółowek, cienkopis i kredki. Ręczne szkice daje mi czas na zastanowienie się nad kompozycją i detalem w ilustracjach. 

4. What is your artistic process like?

I often close my work on illustrations in three stages. At first, I’m looking for an interesting topic for work – old photos, albums and books with technical drawings are the best here. Then, based on the photos, I prepare a few sketches, try out different colors and composition and then work with the iPad. Sometimes it happens that the picture is created only from a short sketch of the landscape on the tablet, and sometimes the process of searching for materials and sketching itself takes much longer than drawing a finished poster.

Prace nad ilustracjami często zamykam w 3 etapach. Na początku szukam fajnego tematu pracy – najlepsze są tutaj stare zdjęcia, albumy i książki z rysunkami technicznymi. Potem bazując na zdjęciach przygotowuję kilka szkicy, wypróbowuję różną kolorystykę i kompozycję, potem działam z ipadem. Czasem zdarza się, że obrazek powstaje wyłącznie na podstawie krótkiego szkicu krajobrazu na tablecie, a czasem sam proces szukania materiałów i szkicowania zajmuje znacznie dłużej, niż rysowanie gotowego plakatu.

5. Who and/or what inspires your work? 

It’s very different, I think I get the most inspiration from old photos, postcards and archival films -huge source of colors and textures.

To bardzo różnie, chyba najwięcej inspiracji czerpię ze starych zdjęć, z pocztówek i filmów archiwalnych – nieskończone źródło kolorów i faktur. 

6. What role does art play in your life? How does it change the way you view the world?

The visual arts constantly remind me that everything we do is embedded in a rather complex context that we still have to deal with and relate to.

Sztuki wizualne przypominają mi ciaglę, że wszystko co robimy osadzone jest w dość złożonym kontekście, z którym wciąż musimy się mierzyć i się do niego odnosić. 

@adamkosik

7. Where did you study?

I studied landscape architecture in Warsaw. This faculty gave me a lot of tools to consciously move in the landscape and perceive it on many different levels.

Studiowałem architekturę krajobrazu w Warszawie. Kierunek ten dał mi bardzo wiele narzędzi do tego, aby świadomie poruszać się w krajobrazie i odbierać go na wielu różnych poziomach. 

8. Where do you see yourself in five years?

Five years is a lot of time, I don’t know if I can say something meaningful about 2026. Looking back, the last five years gave me the biggest change in my professional life – I changed my direction by 180 degrees and instead of working in the profession, I started drawing illustrations. I hope the next 5 years will be equally significant. But, if I had to say something specific, I’d like to develop a personal brand enough to be able to compete with the people I currently admire and observe their work.

Pięć lat to strasznie dużo czasu, nie wiem czy jestem w stanie powiedziec coś sensownego o roku 2026. Patrząc wstecz, ostatnie pieć lat  dało mi najwięszką zmiane w moim życiu zawodowym – zmieniłem kierunek o 180 stopni i zamiast pracować w zawodzie, zająłem się rysowaniem ilustracji. Mam nadzieję, że kolejne 5 lat będzie równie znaczace. Ale, jeżeli miałbym powiedzieć coś konkretnego, to chciałbym rozwinąć markę osobistą na tyle, żeby być w stanie konkurować z ludźmi których obecnie podziwiam i obserwuję ich prace.

9. What about in ten?

Even worse. At the age of 38, it’s time for some large, interdisciplinary assignments. I have the architect gene all the time and a design office combining design, small architecture and work in space, seems to be ideal. We’ll see.

Jeszcze gorzej. W wieku 38 lat czas chyba na jakieś duże, interdyscyplinarne zlecenia. Cały czas mam w sobie gen architekta i idealnym wydaje się biuro projektowe łączące dizajn, małą architekturę i pracę w przestrzeni. Zobaczymy.

10. What do you hope to achieve with your art?

The greatest reward for me is the kind words and enthusiasm of the recipients of my illustrations. I often refer to the past in which many people find their youth and that makes me very happy.

Największą nagrodą jest dla mnie dobre słowo i entuzjazm u odbiorców moich ilustracji. Bardzo często odwołuję się do przeszłości, w której wiele osób odnajduje swoje lata młodości i to mnie bardzo cieszy. 

@adamkosik

11. Now, tell us a little more about you as a person: what is your favourite food?

This will be the short answer – good vegan food.

To będzie krótka odpowiedź – dobre, wegańskie jedzonko.

12. Favourite book?

I don’t think I have one, or I can’t think of anything. After many years, I am still very impressed by Johani Pallasmaa and his “Thinking Hand” and “Eyes of the Skin”.

Chyba nie mam jednej takiej, albo nic nie przychodzi mi do głowy. Po wielu latach, duże wrażenie dalej robi na mnie  Johani Pallasmaa i jego “Myśląca dłoń i Oczy skóry”.

13. Favourite genre of music? 

I circle around alternative music and good British playing – Bowie, The Smiths, Blur. And Polish jazz!

Krążę w okolicach muzyki alternatywnej i dobrego brytyjskiego grania – Bowie, The Smiths, Blur. I polski jazz!

14. What are your hobbies? 

Riding a bike to clear the head, and watching kitschy things on the internet to make it litter again.

Jazda na rowerze dla oczyszczenia głowy, i oglądanie kiczowatych rzeczy w odmętach internetu żeby ją znowu zaśmiecić.

15. If you weren’t an artist, what would you be?

Definitely a landscape architect.

Zdecydowanie architektem krajobrazu.

@adamkosik